موسی شیخ السلامی

 • نام و نام خانوادگی : موسی شیخ السلامی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مریوان
 • تاریخ تولد : 1331
 • تاریخ جانباختن :1363.06.05
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف مریوان . حادثه ناگوار

زندگی نامه :

محمد یگانه

 • نام و نام خانوادگی : محمد یگانه
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :بهار 1367
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف مریوان . بمباران منطقه

زندگی نامه :

عمر خوشنواز

 • نام و نام خانوادگی : عمر خوشنواز
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :نی (مریوان)
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1366.03.02
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف مریوان . درهم کوبیدن گروه ضربت رژیم

زندگی نامه :

لطیف نیکپی

 • نام و نام خانوادگی : لطیف نیکپی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :ننه (مریوان)
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1364.04.11
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف مریوان . اصابت تیر تصادفی

زندگی نامه :

هوشنگ مجاوری

 • نام و نام خانوادگی : هوشنگ مجاوری
 • نام مستعار:دکتر هوشنگ
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :1361.10.10
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف مریوان . انفجار مین

(بیشتر…)

رحیم شیرزادی

 • نام و نام خانوادگی : رحیم شیرزادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :کیکن (مریوان)
 • تاریخ تولد : 1335
 • تاریخ جانباختن :1360.09.18
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف مریوان . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

احمد عبدی

 • نام و نام خانوادگی : احمد عبدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1360.01.09
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف مریوان . تیراندازی افراد رژیم

زندگی نامه :

کریم نیکپی

 • نام و نام خانوادگی : کریم نیکپی
 • نام مستعار:کریم احای الی نی
 • محل تولد :نه‌ی (مریوان)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.12.05
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف مریوان . درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)

محمد شهباز پناهی

 • نام و نام خانوادگی : محمد شهباز پناهی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1323
 • تاریخ جانباختن :1359.02.23
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف مریوان . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان

زندگی نامه :

عبدوالله نودینیان

 • نام و نام خانوادگی : عبدوالله نودینیان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مریوان
 • تاریخ تولد : 1334
 • تاریخ جانباختن :1359.02.19
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف مریوان . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم

زندگی نامه :