محمد کریم علیرمایی

 • نام و نام خانوادگی : محمد کریم علیرمایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.11.07
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . حادثه ناگوار

زندگی نامه :

فایق نیکپی

 • نام و نام خانوادگی : فایق نیکپی
 • نام مستعار:فایق قناسه
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1363.11.11
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . حادثه ناگوار

زندگی نامه :

رضا امیری

 • نام و نام خانوادگی : رضا امیری
 • نام مستعار:اسعد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1350
 • تاریخ جانباختن :1367.07.03
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . درهم شکستن تهاجم نظامی رژیم

زندگی نامه :

هوشنگ عربی

 • نام و نام خانوادگی : هوشنگ عربی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1366.04.22
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

محمد ایوبی

 • نام و نام خانوادگی : محمد ایوبی
 • نام مستعار:محمد میراوا
 • محل تولد :میرآباد
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1366.05.16
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . حادثه دلخراش

زندگی نامه :

امین علیرمایی

 • نام و نام خانوادگی : امین علیرمایی
 • نام مستعار:وستا امین
 • محل تولد :بیساران (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1327
 • تاریخ جانباختن :1366.02.23
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . حادثه ناگوار

(بیشتر…)

کیومرث ثقتی

 • نام و نام خانوادگی : کیومرث ثقتی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.12.02
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . اصابت تیر تصادفی

زندگی نامه :

یدالله قوامی

 • نام و نام خانوادگی : یدالله قوامی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1361.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . انفجار مین

زندگی نامه :

حسین رحیمی نژاد

 • نام و نام خانوادگی : حسین رحیمی نژاد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1325
 • تاریخ جانباختن :1361.10.15
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . در اثر سقوط بهمن

زندگی نامه :

جمیل رمضان علی

 • نام و نام خانوادگی : جمیل رمضان علی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1360.04.27
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . بر اثر اصابت تیر تصادفی

زندگی نامه :