فاطمه رحمانی

 • نام و نام خانوادگی : فاطمه رحمانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :شندره (سردشت)
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1363.01.21
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سردشت . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

صابر خضرنژاد

 • نام و نام خانوادگی : صابر خضرنژاد
 • نام مستعار:صابر درماناوی
 • محل تولد :درماناوی (سردشت)
 • تاریخ تولد : 1346
 • تاریخ جانباختن :1363.01.21
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سردشت . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

بایزید شاهینی

 • نام و نام خانوادگی : بایزید شاهینی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.03.28
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سردشت . انفجار مین

زندگی نامه :

محمد پیروزی

 • نام و نام خانوادگی : محمد پیروزی
 • نام مستعار:حمه مزناوی
 • محل تولد :مزناوی (سردشت)
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1366.05.14
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سردشت . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

امیر آلی

 • نام و نام خانوادگی : امیر آلی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سیسوی (سردشت)
 • تاریخ تولد : 1331
 • تاریخ جانباختن :1362.04.08
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سردشت . در رودخانه غرق شد

زندگی نامه :

عبدالله ابراهیمی

 • نام و نام خانوادگی : عبدالله ابراهیمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :دیلزه (پیرانشهر)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361.07.19
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سردشت . درگیری با حزب دمکرات

زندگی نامه :

جمیله فتحی

 • نام و نام خانوادگی : جمیله فتحی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361.06.13
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سردشت . بر اثر بیماری جان باخت

زندگی نامه :

عمر علیپور

 • نام و نام خانوادگی : عمر علیپور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1360.12.17
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سردشت . انفجار مین کار گذاشته شده توسط رژیم

زندگی نامه :

صالح عبدالله زاده

 • نام و نام خانوادگی : صالح عبدالله زاده
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1360.12.17
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سردشت . انفجار مین کار گذاشته شده توسط رژیم

زندگی نامه :

محمد آب بسته

 • نام و نام خانوادگی : محمد آب بسته
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.09.28
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سردشت . بمباران هوایی توسط رژیم

زندگی نامه :