نامق محمودی

 • نام و نام خانوادگی : نامق محمودی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.11.13
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف دیواندره . حادثه ناگوار

زندگی نامه :

احمد نصری زر

 • نام و نام خانوادگی : احمد نصری زر
 • نام مستعار:احمد آر پی جی
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.02.08
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف دیواندره . بر اثر انفجار مین

زندگی نامه :

نجم الدین الله وردیپور

 • نام و نام خانوادگی : نجم الدین الله وردیپور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1366.07.06
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف دیواندره . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

فرشته حکیمی

 • نام و نام خانوادگی : فرشته حکیمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1362.11.26
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف دیواندره . اصابت تیر تصادفی

(بیشتر…)

قادر ولایتی

 • نام و نام خانوادگی : قادر ولایتی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :دهویخی (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1362.03.16
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف دیواندره . تصادف با ماشین

زندگی نامه :

علی آقا جاری

 • نام و نام خانوادگی : علی آقا جاری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.02.09
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف دیواندره . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم

زندگی نامه :

رحمان شریفی

 • نام و نام خانوادگی : رحمان شریفی
 • نام مستعار:مام رحمان
 • محل تولد :منطقه دیواندره
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.02.09
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف دیواندره . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم

زندگی نامه :

حسن کریمیان

 • نام و نام خانوادگی : حسن کریمیان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مران (سقز)
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1359.02.20
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف دیواندره . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم

زندگی نامه :

حسن کتکی

 • نام و نام خانوادگی : حسن کتکی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.02.09
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف دیواندره . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم

زندگی نامه :

اسماعیل شریفی

 • نام و نام خانوادگی : اسماعیل شریفی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :كێلە كەوو (دیواندره)
 • تاریخ تولد : 1334
 • تاریخ جانباختن :1359.02.09
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف دیواندره . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان

زندگی نامه :