علی عزیزی

 • نام و نام خانوادگی : علی عزیزی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :حمامیان (بوکان)
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1366.05.16
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . مقابله با تهاجم گسترده رژیم

زندگی نامه :

فتاح درویشی

 • نام و نام خانوادگی : فتاح درویشی
 • نام مستعار:فتاح میراوا
 • محل تولد :میرآوا (بوکان)
 • تاریخ تولد : 1346
 • تاریخ جانباختن :1366.05.16
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . مقابله با تهاجم گسترده رژیم

زندگی نامه :

رحیم عبدینی

 • نام و نام خانوادگی : رحیم عبدینی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :داربسر (بوکان)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1366.05.16
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . مقابله با تهاجم گسترده رژیم

زندگی نامه :

حسین مصطفی زاده

 • نام و نام خانوادگی : حسین مصطفی زاده
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بوکان
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1366.05.16
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . مقابله با تهاجم گسترده رژیم

زندگی نامه :

اسماعیل رهنمون

 • نام و نام خانوادگی : اسماعیل رهنمون
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :حاجی آباد (بوکان)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1366.05.16
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . مقابله با تهاجم گسترده رژیم

زندگی نامه :

جعفر محمدرش

 • نام و نام خانوادگی : جعفر محمدرش
 • نام مستعار:جعفر آجیکند
 • محل تولد :آجیکند (بوکان)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1365.06.24
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . جنگ با جزب دمکرات

زندگی نامه :

حیدر میرانی

 • نام و نام خانوادگی : حیدر میرانی
 • نام مستعار:هیرش
 • محل تولد :تبزاوا (سقز)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1365.06.23
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . جنگ با جزب دمکرات

زندگی نامه :

بهزاد سیمایی

 • نام و نام خانوادگی : بهزاد سیمایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1365.06.23
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . جنگ با جزب دمکرات

زندگی نامه :

کمال رسولپور

 • نام و نام خانوادگی : کمال رسولپور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :پیریونس فیض الابیگی (سقز)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.09.09
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

مصطفی کرمی

 • نام و نام خانوادگی : مصطفی کرمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1364.09.07
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم

زندگی نامه :