شهلا محمدی

 • نام و نام خانوادگی : شهلا محمدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.02.09
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . درگیری (درحال اجرای ماموریت)

زندگی نامه :

ناصر نظری مقدم

 • نام و نام خانوادگی : ناصر نظری مقدم
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :کامیاران
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.01.27
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

ریبوار احمدی

 • نام و نام خانوادگی : ریبوار احمدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :پیاوین (بانه)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.01.13
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . مقابله با تهاجم مشترک حزب دمکرات و رژیم

زندگی نامه :

شکرالله شریعتی

 • نام و نام خانوادگی : شکرالله شریعتی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.01.13
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . مقابله با تهاجم مشترک حزب دمکرات و رژیم

زندگی نامه :

حفصه محمدپور

 • نام و نام خانوادگی : حفصه محمدپور
 • نام مستعار:گلاویژ
 • محل تولد :سردشت
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1364.01.13
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . مقابله با تهاجم مشترک حزب دمکرات و رژیم

زندگی نامه :

رحمان ویسی

 • نام و نام خانوادگی : رحمان ویسی
 • نام مستعار:رحمان مرواری
 • محل تولد :مرواری (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1364.01.27
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

حبیب الله منتصری

 • نام و نام خانوادگی : حبیب الله منتصری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.01.13
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . مقابله با تهاجم مشترک حزب دمکرات و رژیم

زندگی نامه :

حسین حمه رش

 • نام و نام خانوادگی : حسین حمه رش
 • نام مستعار:جلیل سیسیری
 • محل تولد :سیسیر (سردشت)
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1364.01.13
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . مقابله با تهاجم مشترک حزب دمکرات و رژیم

زندگی نامه :

قادر زاهدی

 • نام و نام خانوادگی : قادر زاهدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361.05.16
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . انفجار مین کار گذاشته شده توسط رژیم

زندگی نامه :

ناصر رسول پناه

 • نام و نام خانوادگی : ناصر رسول پناه
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : 1334
 • تاریخ جانباختن :1360.04.23
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :