محمود میرزایی

 • نام و نام خانوادگی : محمود میرزایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :قەلاولیانە (دیواندره)
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1361.07.19
 • محل و نحوه جانباختن: ابراهیم آباد (دیواندره) . تعرض به پایگاه رژیم

(بیشتر…)

عمر اسماعیلی

 • نام و نام خانوادگی : عمر اسماعیلی
 • نام مستعار:عمر چاوکال
 • محل تولد :كێڵه‌كه‌و (دیواندره)
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1361.08.07
 • محل و نحوه جانباختن: ابراهیم آباد (دیواندره) . انفجار مین

زندگی نامه :

شاهرخ ناظری

 • نام و نام خانوادگی : شاهرخ ناظری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361.07.19
 • محل و نحوه جانباختن: ابراهیم آباد (دیواندره) . تعرض به پایگاه رژیم

زندگی نامه :

خسرو اردلان

 • نام و نام خانوادگی : خسرو اردلان
 • نام مستعار:رشید قروه
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361.07.19
 • محل و نحوه جانباختن: ابراهیم آباد (دیواندره) . تعرض به پایگاه رژیم

زندگی نامه :

رحیم رستمی

 • نام و نام خانوادگی : رحیم رستمی
 • نام مستعار:رحیم ره‌ش
 • محل تولد :كه‌ڵه‌كانی (دیواندره)
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :1361.08.11
 • محل و نحوه جانباختن: ابراهیم آباد (دیواندره) . انفجار مین

زندگی نامه :

حبیب الله مسعودی

 • نام و نام خانوادگی : حبیب الله مسعودی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361.07.19
 • محل و نحوه جانباختن: ابراهیم آباد (دیواندره) . تعرض به پایگاه رژیم

زندگی نامه :

اسماعیل مصطفوی

 • نام و نام خانوادگی : اسماعیل مصطفوی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :زرینه (دیواندره)
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1361.06.12
 • محل و نحوه جانباختن: ابراهیم آباد (دیواندره) . در اثر تیراندازی هلیکپترهای رژیم هنگام ماموریت تشکیلاتی

زندگی نامه :

اقبال زمانی

 • نام و نام خانوادگی : اقبال زمانی
 • نام مستعار:اقبال دانه
 • محل تولد :دانه (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1361.07.19
 • محل و نحوه جانباختن: ابراهیم آباد (دیواندره) . تعرض به پایگاه ابراهیم آباد دیواندره

زندگی نامه :