کیوان صبحانی

 • نام و نام خانوادگی : کیوان صبحانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1387
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

کریم نظری

 • نام و نام خانوادگی : کریم نظری
 • نام مستعار:عباس
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1383
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

یحیی پایبندی

 • نام و نام خانوادگی : یحیی پایبندی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1329.04.05
 • تاریخ جانباختن :7-4-1382
 • محل و نحوه جانباختن: بر اثر بیماری تومور(سنندج)

(بیشتر…)

محمود حمزه

 • نام و نام خانوادگی : محمود حمزه
 • نام مستعار:بهنام
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1384
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

عزیزه نودینیان

 • نام و نام خانوادگی : عزیزه نودینیان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1383
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

امین گرگین

 • نام و نام خانوادگی : امین گرگین
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1387
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

مهرداد فخرالعلمایی

 • نام و نام خانوادگی : مهرداد فخرالعلمایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1383
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

شهاب میرنژادی

 • نام و نام خانوادگی : شهاب میرنژادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1385
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

فاروق نوری

 • نام و نام خانوادگی : فاروق نوری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :خواشت
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1387
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

محمد فیضی

 • نام و نام خانوادگی : محمد فیضی
 • نام مستعار:مامه حمه
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1319
 • تاریخ جانباختن :1383.10.09
 • محل و نحوه جانباختن: ؟ . بر اثر بیماری

زندگی نامه :