افخم طاهری

 • نام و نام خانوادگی : افخم طاهری
 • نام مستعار:ریبوار
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1365.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: میشیاو (سقز) . درهم شکستن تهاجم رژیم

زندگی نامه :

فتح الله حوری نژاد

 • نام و نام خانوادگی : فتح الله حوری نژاد
 • نام مستعار:رئوف
 • محل تولد :بازیروا (بازیرباب-سنندج)
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1365.07.24
 • محل و نحوه جانباختن: گوریجه (سنندج) . تعرض به پایگاه نظامی رژیم

زندگی نامه :

(بیشتر…)

رحمت پهلوانی

 • نام و نام خانوادگی : رحمت پهلوانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1335
 • تاریخ جانباختن :1365.01.13
 • محل و نحوه جانباختن: اردوگاە “مالومە” کردستان عراق . انفجار مین

زندگی نامه :