احمد پیرخضرانیان

 • نام و نام خانوادگی : احمد پیرخضرانیان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :پیرخضران (مریوان)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.06.03
 • محل و نحوه جانباختن: مریوان . تیرباران در پادگان این شهر

زندگی نامه :

محمد درسید

 • نام و نام خانوادگی : محمد درسید
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :ساوا (مریوان)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.04.23
 • محل و نحوه جانباختن: مریوان . تصرف مقر پاسداران و مزدوران محلی

زندگی نامه :

اسماعیل علی پناه

 • نام و نام خانوادگی : اسماعیل علی پناه
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد : سنندج
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :1358.01.09
 • محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا

زندگی نامه :