حبیب فیض اللهی

 • نام و نام خانوادگی : حبیب فیض اللهی
 • نام مستعار:مام حبیب عه‌وده‌
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1370.03.15
 • محل و نحوه جانباختن: رانیه . ترور توسط عوامل جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

صابر فرهادی

 • نام و نام خانوادگی : صابر فرهادی
 • نام مستعار:سارم
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1370.06.10
 • محل و نحوه جانباختن: باوزه‌ قلایزی . ترور توسط عوامل جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

عباس

 • نام و نام خانوادگی : عباس
 • نام مستعار:لاله عباس
 • محل تولد :هنگه ژاله
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1370
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

فتح الله مصطفایی

 • نام و نام خانوادگی : فتح الله مصطفایی
 • نام مستعار:فه‌تی اویهنگ
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ جانباختن :1370.04.24
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانیه . بر اثر ترکش توپخانه ای رژیم جنایتکار بعث

زندگی نامه :

محمود اژغ

 • نام و نام خانوادگی : محمود اژغ
 • نام مستعار:محمود هورامی
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1370
 • محل و نحوه جانباختن: کانی دینار (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

قباد ویسی

 • نام و نام خانوادگی : قباد ویسی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1372
 • محل و نحوه جانباختن: سنندج. درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

موسی ملکی

 • نام و نام خانوادگی : موسی ملکی
 • نام مستعار:هیوا
 • محل تولد :کورکوره (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1351
 • تاریخ جانباختن :1372
 • محل و نحوه جانباختن: سنندج. درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

توفیق الیاسی

 • نام و نام خانوادگی : توفیق الیاسی
 • نام مستعار:توفیق حمه لاو
 • محل تولد : بیساران (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1371.06.19
 • محل و نحوه جانباختن: ایران . اعدام

زندگی نامه :

محمد فتحی

 • نام و نام خانوادگی : محمد فتحی
 • نام مستعار:آرام کرماشان
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1370.06.05
 • محل و نحوه جانباختن: زرگویز . ترور با انفجار مین توسط عوامل جمهوری اسلامی

زندگی نامه :