محمد غریب حسینی

 • نام و نام خانوادگی : محمد غریب حسینی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :کامیاران
 • تاریخ تولد : 1313
 • تاریخ جانباختن :1383.02.10
 • محل و نحوه جانباختن: بوکان . بر اثر بیماری ریه

زندگی نامه :

محمد فیضی

 • نام و نام خانوادگی : محمد فیضی
 • نام مستعار:مامه حمه
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1319
 • تاریخ جانباختن :1383.10.09
 • محل و نحوه جانباختن: ؟ . بر اثر بیماری

زندگی نامه :

مهرداد فخرالعلمایی

 • نام و نام خانوادگی : مهرداد فخرالعلمایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1383
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

محمود حمزه

 • نام و نام خانوادگی : محمود حمزه
 • نام مستعار:بهنام
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1384
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

احمد خداجو

 • نام و نام خانوادگی : احمد خداجو
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سرشیو
 • تاریخ تولد : 1310
 • تاریخ جانباختن :1380
 • محل و نحوه جانباختن: مرگ طبیعی.

زندگی نامه :

پویا معماری

 • نام و نام خانوادگی : پویا معماری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1380
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانیه . حادثه ناگوار

زندگی نامه :

سیروان انوری ضیایی

 • نام و نام خانوادگی : سیروان انوری ضیایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1381.06.28
 • محل و نحوه جانباختن: بانه . به شیوه ای نامعلوم

(بیشتر…)

عبدالله آدمی

 • نام و نام خانوادگی : عبدالله آدمی
 • نام مستعار:مام عبدالله
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1381.12.17
 • محل و نحوه جانباختن: زرگویز . سکته قلبی

زندگی نامه :

محمد کریم فتحی

 • نام و نام خانوادگی : محمد کریم فتحی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1292
 • تاریخ جانباختن :دیماه 1381
 • محل و نحوه جانباختن: اویهنگ . مرگ طبیعی

زندگی نامه :