صدیق کمانگر

 • نام و نام خانوادگی : صدیق کمانگر
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :آفریان (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1325
 • تاریخ جانباختن :1368.06.13
 • محل و نحوه جانباختن: کردستان عراق ـ ترور توسط عامل جمهوری اسلامی

(بیشتر…)

کمال فیضی

 • نام و نام خانوادگی : کمال فیضی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :کانی نیاز (سقز)
 • تاریخ تولد : 1348
 • تاریخ جانباختن :1368.08.22
 • محل و نحوه جانباختن:  اردگاە بوتی در کردستان عراق . در جریان حادثه دلخراش

زندگی نامه :

کریم رحمانی

 • نام و نام خانوادگی : کریم رحمانی
 • نام مستعار:نکریم وسوکند
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1368
 • محل و نحوه جانباختن: سرشیو سقز. درگیری با حزب دمکرات

زندگی نامه :

سارا شریفی

 • نام و نام خانوادگی : سارا شریفی
 • نام مستعار:سارا آشیگولان
 • محل تولد : آشیگولان(مهاباد)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1368
 • محل و نحوه جانباختن: سرشیو سقز (سقز). ؟

زندگی نامه :

عثمان مرادی

 • نام و نام خانوادگی : عثمان مرادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سیف آباد
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1368
 • محل و نحوه جانباختن: ؟. درگیری با نیروهای رژیم