خالد نوری

  • نام و نام خانوادگی : خالد نوری
  • نام مستعار:ندارد
  • محل تولد :ماموخ (سنندج)
  • تاریخ تولد : ؟
  • تاریخ جانباختن :1363.05.01
  • محل و نحوه جانباختن: چاولکان (سنندج) . عملیات تصرف مقر نیروهای رژیم

زندگی نامه :