محمد امین شیخی

 • نام و نام خانوادگی : محمد امین شیخی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :وزمان (دیواندره)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

فاروق قربانی

 • نام و نام خانوادگی : فاروق قربانی
 • نام مستعار:فاروق بزوش
 • محل تولد :بزوش (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1346
 • تاریخ جانباختن :1364.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

صلاح احمدی

 • نام و نام خانوادگی : صلاح احمدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :نوره (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

عابدین ابراهیمی

 • نام و نام خانوادگی : عابدین ابراهیمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

عباس رضایی

 • نام و نام خانوادگی : عباس رضایی
 • نام مستعار:عه‌باس زه‌فه‌راوا
 • محل تولد :زه‌فه‌راوا (دیواندره)
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1364.01.11
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

رضا اصغر نژاد

 • نام و نام خانوادگی : رضا اصغر نژاد
 • نام مستعار:همایون
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.01.01
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

خلیل یوسفی

 • نام و نام خانوادگی : خلیل یوسفی
 • نام مستعار:صمد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.01.11
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

داود قادری

 • نام و نام خانوادگی : داود قادری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.02.11
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . تیرباران توسط جزب دمکرات

زندگی نامه :

جمال کردی

 • نام و نام خانوادگی : جمال کردی
 • نام مستعار:جمال اویهنگ
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

اشرف پناهنده

 • نام و نام خانوادگی : اشرف پناهنده
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.01.11
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :