فرزاد میلادپور

 • نام و نام خانوادگی : فرزاد میلادپور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :توریور (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1357
 • تاریخ جانباختن :2007.09.04
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سلیمانیه (عراق) . بر اثر برق گرفتگی

زندگی نامه :

یحیی پایبندی

 • نام و نام خانوادگی : یحیی پایبندی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1329.04.05
 • تاریخ جانباختن :7-4-1382
 • محل و نحوه جانباختن: بر اثر بیماری تومور(سنندج)

(بیشتر…)

صالح تنومند

 • نام و نام خانوادگی : صالح تنومند
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بوکان
 • تاریخ تولد : 1314
 • تاریخ جانباختن :1387.11.15
 • محل و نحوه جانباختن: در سن 73 سالگی بر اثر مرگ طبیعی.

زندگی نامه :

فایق سقزی

 • نام و نام خانوادگی : فایق سقزی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :گزان (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1382.07.27
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (سنندج . مریوان)

زندگی نامه :

امین گرگین

 • نام و نام خانوادگی : امین گرگین
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1387
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

گلاویژ منصوری

 • نام و نام خانوادگی : گلاویژ منصوری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :گزان (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1382.07.27
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (سنندج . مریوان)

زندگی نامه :

فاروق نوری

 • نام و نام خانوادگی : فاروق نوری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :خواشت
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1387
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

فرهمند صادق وزیری

 • نام و نام خانوادگی : فرهمند صادق وزیری
 • نام مستعار:سعید
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1382.04.17
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سلماس . به قتل رسید

زندگی نامه :

کریم نظری

 • نام و نام خانوادگی : کریم نظری
 • نام مستعار:عباس
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1383
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

عزیزه نودینیان

 • نام و نام خانوادگی : عزیزه نودینیان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1383
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :