طاهر روحانی

 • نام و نام خانوادگی : طاهر روحانی
 • نام مستعار:شاهو
 • محل تولد :کامیاران
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1374.11.28
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :

عثمان فرمان

 • نام و نام خانوادگی : عثمان فرمان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :وله‌ژیر (مریوان)
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ جانباختن :1374.03.12
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :

عثمان کیانی

 • نام و نام خانوادگی : عثمان کیانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :ده‌رزیان (مریوان)
 • تاریخ تولد : 1348
 • تاریخ جانباختن :1374.03.12
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :

علی ابراهیمی

 • نام و نام خانوادگی : علی ابراهیمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1375
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

جسیم ولیانی

 • نام و نام خانوادگی : جسیم ولیانی
 • نام مستعار:جوشکار
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1375
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

محمود خضری

 • نام و نام خانوادگی : محمود خضری
 • نام مستعار:سید محمود
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1370.10.22
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

محمود پریزادی

 • نام و نام خانوادگی : محمود پریزادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :افراسیاب
 • تاریخ تولد : 1316
 • تاریخ جانباختن :1370
 • محل و نحوه جانباختن: سندج . مسموم توسط عوامل جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

سليمان معروف زاده

 • نام و نام خانوادگی : سليمان معروف زاده
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1372.09.11
 • محل و نحوه جانباختن: منطقه اشنویه . بر اثر سرما

زندگی نامه :

گلاویژ پیشیاری

 • نام و نام خانوادگی : گلاویژ پیشیاری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1370.04.28
 • محل و نحوه جانباختن: آلمان . بر اثر سقوط از پنجره

زندگی نامه :

بهرام محمدی

 • نام و نام خانوادگی : بهرام محمدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1372.07
 • محل و نحوه جانباختن: زرگویز . ترور توسط عوامل جمهوری اسلامی

زندگی نامه :