پرویز گل افشان

 • نام و نام خانوادگی : پرویز گل افشان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.11.06
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

کریم حاجی میرزایی

 • نام و نام خانوادگی : کریم حاجی میرزایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :باوریز (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1326
 • تاریخ جانباختن :مهرماه 1363
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . اعدام

زندگی نامه :

ژیلا عندلیبی

 • نام و نام خانوادگی : ژیلا عندلیبی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1363.11.06
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

کامران ابراهیم نژاد

 • نام و نام خانوادگی : کامران ابراهیم نژاد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.01.18
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (مهاباد . پسوه)

زندگی نامه :

کریم عبداللهی

 • نام و نام خانوادگی : کریم عبداللهی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.09.26
 • محل و نحوه جانباختن: کهریزه (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

نبی یوسفی

 • نام و نام خانوادگی : نبی یوسفی
 • نام مستعار:ریبوار
 • محل تولد :الک (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1363.05.03
 • محل و نحوه جانباختن: خان آباد (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

نصرالله بهمنی

 • نام و نام خانوادگی : نصرالله بهمنی
 • نام مستعار:مام نه‌سی
 • محل تولد :بلە بزان (اورامان)
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :1363.08.25
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . توسط حزب دمکرات اسیر و سپس تیرباران شد

زندگی نامه :

نصرالله رستمی

 • نام و نام خانوادگی : نصرالله رستمی
 • نام مستعار:نه‌سی پالنگان
 • محل تولد :پالنگان (کامیاران)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.06.09
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف شهر پاوه . کمین نیروهای رژیم

زندگی نامه :

نظیفه لطف اللهی

 • نام و نام خانوادگی : نظیفه لطف اللهی
 • نام مستعار:مهناز
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1363.12.21
 • محل و نحوه جانباختن: سیسارک وچومان (بانه) . درگیری با حزب دمکرات

زندگی نامه :

نعمت جولایی

 • نام و نام خانوادگی : نعمت جولایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :میانه (مریوان)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1363.10.11
 • محل و نحوه جانباختن: عصرآباد (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :