ژیلا عندلیبی

 • نام و نام خانوادگی : ژیلا عندلیبی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1363.11.06
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

کامران ابراهیم نژاد

 • نام و نام خانوادگی : کامران ابراهیم نژاد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.01.18
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (مهاباد . پسوه)

زندگی نامه :

کریم عبداللهی

 • نام و نام خانوادگی : کریم عبداللهی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.09.26
 • محل و نحوه جانباختن: کهریزه (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

کمال رحمانپور

 • نام و نام خانوادگی : کمال رحمانپور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.09.06
 • محل و نحوه جانباختن: خره جو (مهاباد) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم

زندگی نامه :

کمال علیار

 • نام و نام خانوادگی : کمال علیار
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :وشتپه (بوکان)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1363.03.07
 • محل و نحوه جانباختن: گاوشله (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

کوروش شاهویی مقدم

 • نام و نام خانوادگی : کوروش شاهویی مقدم
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1363.06.02
 • محل و نحوه جانباختن: ثلاث وباوجانی (کرمانشاه) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یاسین ایراندوست

 • نام و نام خانوادگی : یاسین ایراندوست
 • نام مستعار:آرام
 • محل تولد :منطقه ایناخی (عراق)
 • تاریخ تولد : 1334
 • تاریخ جانباختن :1363.06.02
 • محل و نحوه جانباختن: ثلاث و باوجانی (کرمانشاه) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یحیی ایرجی

 • نام و نام خانوادگی : یحیی ایرجی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1363.03.25
 • محل و نحوه جانباختن: قروچای () . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

(بیشتر…)

یدالله ضعیفی

 • نام و نام خانوادگی : یدالله ضعیفی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1363.07.15
 • محل و نحوه جانباختن: قزل بلاغ (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یدالله فیروزیار

 • نام و نام خانوادگی : یدالله فیروزیار
 • نام مستعار:علا سنه‌یی
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1363.12.18
 • محل و نحوه جانباختن: بردسییان (ارومیه) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :