محمد امین جسیمی

 • نام و نام خانوادگی : محمد امین جسیمی
 • نام مستعار:سید مینه
 • محل تولد :دهبکر (مهاباد)
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1365.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: میشیاو (سقز) . درهم شکستن تهاجم رژیم

زندگی نامه :

محمد سعیدی

 • نام و نام خانوادگی : محمد سعیدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :قلعەگاە فیزولابگی (سقز)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1365.07.02
 • محل و نحوه جانباختن: هیجانان (سقز) . مقابله با تهاجم گسترده رژیم

زندگی نامه :

فرشته مرادی زر

 • نام و نام خانوادگی : فرشته مرادی زر
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :پاییز 1365
 • محل و نحوه جانباختن: اویهنگ (سنندج) . توسط نیروهای رژیم به رگبار گلوله بسته میشود

زندگی نامه :

محمد کاظمی

 • نام و نام خانوادگی : محمد کاظمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1307
 • تاریخ جانباختن :1365.08.15
 • محل و نحوه جانباختن: سنندج . بر اثر شکنجه

زندگی نامه :

مسعود سلیمی

 • نام و نام خانوادگی : مسعود سلیمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1365.07.21
 • محل و نحوه جانباختن: دریاوی (بانه) . اصابت تیر تصادفی

(بیشتر…)

مصطفی فاضل نژاد

 • نام و نام خانوادگی : مصطفی فاضل نژاد
 • نام مستعار:مصطفی کرماشان
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1365.03.31
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (مریوان . سقز)

زندگی نامه :

مظفر محمدی

 • نام و نام خانوادگی : مظفر محمدی
 • نام مستعار:مظفر قەڵارووتە
 • محل تولد :قەڵارووتە
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1365.04.15
 • محل و نحوه جانباختن: شاولی (دیواندره) . کمین حزب دمکرات

زندگی نامه :

منوچهر کهربایی

 • نام و نام خانوادگی : منوچهر کهربایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1334
 • تاریخ جانباختن :1365.05.01
 • محل و نحوه جانباختن: تازه آباد (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

مهدی رحیمی

 • نام و نام خانوادگی : مهدی رحیمی
 • نام مستعار:مهدی ژان
 • محل تولد :ژان
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1365.04.05
 • محل و نحوه جانباختن: کانی تمرخان (مریوان) . تصرف مقر نیروهای رژیم

زندگی نامه :

موسی شهبازیان

 • نام و نام خانوادگی : موسی شهبازیان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :ولی آباد (قروه)
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1365.07.18
 • محل و نحوه جانباختن: درویان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :