ابراهیم پورمند

 • نام و نام خانوادگی : ابراهیم پورمند
 • نام مستعار:برایم خنخنە
 • محل تولد :خنخنە (نقده)
 • تاریخ تولد : 1346
 • تاریخ جانباختن :1364.08.23
 • محل و نحوه جانباختن: دره شیخان (ارومیه) . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

ابراهیم کمانگر

 • نام و نام خانوادگی : ابراهیم کمانگر
 • نام مستعار:خسرو بزوش
 • محل تولد :بزوش (کامیاران)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.01.11
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

ابوبکر مولودی

 • نام و نام خانوادگی : ابوبکر مولودی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :پسوه
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1364.02.29
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سقز . درهم شکستن تهاجم نیروهای رژیم

زندگی نامه :

احمد بهشتی

 • نام و نام خانوادگی : احمد بهشتی
 • نام مستعار:یوسف
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1364.08.01
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف پادگان مریوان . درهم شکستن تهاجم رژیم

زندگی نامه :

احمد سیده

 • نام و نام خانوادگی : احمد سیده
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :خورخوره (مهاباد)
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1364.02.09
 • محل و نحوه جانباختن: باغلوبه (بوکان) . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

ارسلان رحیمی

 • نام و نام خانوادگی : ارسلان رحیمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بنه‌خوی (بانه)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.07.05
 • محل و نحوه جانباختن: قول استیر( بانه) . درهم شکستن تهاجم رژیم

زندگی نامه :

آزیتا شریفی

 • نام و نام خانوادگی : آزیتا شریفی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1364.01.11
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :