عباس اکبر آبادی

 • نام و نام خانوادگی : عباس اکبر آبادی
 • نام مستعار:عباس ئەکوراوە
 • محل تولد :اکبرآباد (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.08.22
 • محل و نحوه جانباختن: هالدرە بالا (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

رحیم ماملی

 • نام و نام خانوادگی : رحیم ماملی
 • نام مستعار:نجات
 • محل تولد : مهاباد
 • تاریخ تولد : 1345
 • ؟تاریخ جانباختن :19/06/1362
 • محل و نحوه جانباختن: تبریز . اعدام

زندگی نامه :

کمال ولیانی

 • نام و نام خانوادگی : کمال ولیانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1362.03.20
 • محل و نحوه جانباختن: سردارآباد (بوکان) . مقابله با تهاجم رژیم

زندگی نامه :

عبدالله محمدی

 • نام و نام خانوادگی : عبدالله محمدی
 • نام مستعار:صوفي عبدالله
 • محل تولد :هاله دره (سنندج)
 • تاریخ تولد : احتمالا 1306
 • تاریخ جانباختن :1362.03.19
 • محل و نحوه جانباختن: زندان قزل حصار . تیرباران

(بیشتر…)

فرهاد فرجاد

 • نام و نام خانوادگی : فرهاد فرجاد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1331
 • تاریخ جانباختن :1362.03.05
 • محل و نحوه جانباختن: زندان کرمانشاه . تیرباران

(بیشتر…)

توفیق قلایی

 • نام و نام خانوادگی : توفیق قه‌لایی
 • نام مستعار:قه‌لایی
 • محل تولد :کلاترزان (مریوان)
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1362.03.05
 • محل و نحوه جانباختن: قمچیان (مریوان) . عملیات تصرف پایگاه رژیم

زندگی نامه :

طاها محمود نژاد

 • نام و نام خانوادگی : طاها محمود نژاد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :زاواکیو (مهاباد)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.02.12
 • محل و نحوه جانباختن: شهر مهاباد . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

خالد باباحاجیان

 • نام و نام خانوادگی : خالد باباحاجیان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :آبان 1361
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :

فایق طاهری

 • نام و نام خانوادگی : فایق طاهری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد : مهاباد
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1361.07.24
 • محل و نحوه جانباختن: قولقله (مهاباد) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم

زندگی نامه :

محمد محمود زاده

 • نام و نام خانوادگی : محمد محمود زاده
 • نام مستعار: لالە حەمە
 • محل تولد :زلفیله‌ (بوکان)
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1361.07.22
 • محل و نحوه جانباختن: آزاد (مهاباد) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم

زندگی نامه :