جعفر معروفی

 • نام و نام خانوادگی : جعفر معروفی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1360.08.05
 • محل و نحوه جانباختن: مهاباد . تیرباران

زندگی نامه :

ابوبکر احمدی

 • نام و نام خانوادگی : ابوبکر احمدی
 • نام مستعار:ابوبکر احمد قلو
 • محل تولد :قباغکندی (مهاباد)
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1360.06.05
 • محل و نحوه جانباختن: سقز . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

احمد رازیانی

 • نام و نام خانوادگی : احمد رازیانی
 • نام مستعار:احمد تیانه
 • محل تولد :تیانه (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1360.08.26
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . حادثه ناگوار

زندگی نامه :

داود خرمی

 • نام و نام خانوادگی : داوود خرمی
 • اسم مستعار:ندارد
 • محل تولد: مهاباد
 • تاریخ تولد: 1335
 • تاریخ جانباختن: 1360
 • محل و نحوه جانباختن: مهاباد – به آتش کشیدن خود در سلول انفرادی بعد از ماه ها شکنجه و مقاومت قهرمانانه

(بیشتر…)