اردشیر لر

 • نام و نام خانوادگی : اردشیر لر
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1367
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

اسماعیل مصطفی زاده

 • نام و نام خانوادگی : اسماعیل مصطفی زاده
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1335
 • تاریخ جانباختن :1367.02.25
 • محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی

زندگی نامه :

صباح

 • نام و نام خانوادگی : صباح
 • نام مستعار:صباح باوریز
 • محل تولد :باوەریز (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :

محمد جعفری

 • نام و نام خانوادگی : محمد جعفری
 • نام مستعار: حەمەی هالارە
 • محل تولد : هالدرە بالا (دیواندره)
 • تاریخ تولد :
 • تاریخ جانباختن : 1367
 • محل و نحوه جانباختن: میان روستاهای “نجە” و “سالیان” مریوان . درگیری با مزدوران رژیم

(بیشتر…)

سیف الله شالچی

 • نام و نام خانوادگی : سیف الله شالچی
 • نام مستعار:بهروز
 • محل تولد :جنوب شهر تهران
 • تاریخ تولد : 1334
 • تاریخ جانباختن :1367.02.14
 • محل و نحوه جانباختن: اردوگاە مالومە . حادثه ناگوار

زندگی نامه :

حسین جلالی

 • نام و نام خانوادگی : حسین جلالی
 • نام مستعار : ماجد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :بهار 1367
 • محل و نحوه جانباختن:  سنندج . دستگیری بعد از زخمی شدن در جریان درگیری با نیرو های رژیم و سپس تیرباران در زندان سنندج

(بیشتر…)

توفیق کریمی

 • نام و نام خانوادگی : توفیق کریمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1367
 • محل و نحوه جانباختن: ؟. تیرباران

زندگی نامه :

جمشید خزدوزی

 • نام و نام خانوادگی : جمشید خزدوزی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :