به یاد رفقای گردان شوان

ویدیو دکلمه ای در رابطه با گردان شوان (کوردی)