محمد ملاویسی

 • نام و نام خانوادگی : محمد ملاویسی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :منطقه سقز
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ جانباختن :1387
 • محل و نحوه جانباختن: کشور سوئد.

زندگی نامه :

کیوان صبحانی

 • نام و نام خانوادگی : کیوان صبحانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1387
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

طاهر محمودی

 • نام و نام خانوادگی : طاهر محمودی
 • نام مستعار:شورش
 • محل تولد :سپی کمر (بانه)
 • تاریخ تولد : 1365
 • تاریخ جانباختن :1388.05.22
 • محل و نحوه جانباختن: زرگویز (سلیمانیه) . در اثر حادثه ناگوار

زندگی نامه :

فرامرز دیلمی

 • نام و نام خانوادگی : فرامرز دیلمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : 1333
 • تاریخ جانباختن :1388.05.22
 • محل و نحوه جانباختن: بر اثر بیماری در بیمارستانی سرطان.

زندگی نامه :

فاروق بلوری

 • نام و نام خانوادگی : فاروق بلوری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1388.11.13
 • محل و نحوه جانباختن: بعد از چهل روز دست و پنجه نرم کردن با بیماری.

زندگی نامه :

خالد بلوری

 • نام و نام خانوادگی : خالد بلوری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1388
 • محل و نحوه جانباختن: هولیر (عراق) . در جریان حادثه محل کار

زندگی نامه :

بهمن جوانمیری

 • نام و نام خانوادگی : بهمن جوانمیری
 • نام مستعار:بهمن کاکه عزیز
 • محل تولد :پشتنگ زهاب کرمانشاه
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :2007.01.19
 • محل و نحوه جانباختن: در بیمارستانی در شهر سلیمانیه . بر اثر بیماری

زندگی نامه :

شهاب خلیلی

 • نام و نام خانوادگی : شهاب خلیلی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :2006.07.08
 • محل و نحوه جانباختن: ترکیه . سکته قلبی

زندگی نامه :

محمد گلابی

 • نام و نام خانوادگی : محمد گلابی
 • نام مستعار:حه مه چاوشین
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ جانباختن :1381.12.11
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سقز . اعدام

زندگی نامه :

شهاب میرنژادی

 • نام و نام خانوادگی : شهاب میرنژادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1385
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :