شمال عبدالهی

  • نام و نام خانوادگی : شمال عبدالهی
  • نام مستعار:جمال سردشت
  • محل تولد :بیژوه (سردشت)
  • تاریخ تولد : 1358.05.27
  • تاریخ جانباختن :1393.01.25
  • محل و نحوه جانباختن: انگلیس . بر اثر بیماری سرطان

زندگی نامه :