شهین بنی اردلان

 • نام و نام خانوادگی : شهین بنی اردلان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1355
 • تاریخ جانباختن :1391.02.29
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانه (عراق) . بر اثر بیماری

زندگی نامه :

صالح کیفی

 • نام و نام خانوادگی : صالح کیفی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 18.05.1328
 • تاریخ جانباختن :1391.03.12
 • محل و نحوه جانباختن: بر اثر بیماری .در بیمارستانی در شهر استکهلم ( سوئد)

زندگی نامه :