فرهاد کبدی

 • نام و نام خانوادگی : فرهاد کبدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1375
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

سلیم صابرنیا

 • نام و نام خانوادگی : سلیم صابرنیا
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :کایر (ارومیه)
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1375
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

مختار مرادی

 • نام و نام خانوادگی : مختار مرادی
 • نام مستعار:کوماس
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1375
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانیه (عراق) . ترور توسط عوامل جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

مصطفی قادری

 • نام و نام خانوادگی : مصطفی قادری
 • نام مستعار:سید مصطفی
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1375
 • محل و نحوه جانباختن: زندان (ارومیه) . اعدام

زندگی نامه :

عبدالله مشیر پناهی

 • نام و نام خانوادگی : عبدالله مشیر پناهی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1378.01.15
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

محمد علی مرادی

 • نام و نام خانوادگی : محمد علی مرادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :روانسر
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1378.01.15
 • محل و نحوه جانباختن: روانسر . عفونت ریه که در زندان بدان دچار شده بود

زندگی نامه :

کیوان کیانی

 • نام و نام خانوادگی : کیوان کیانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سرهویه
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1378.01.15
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

کشمند عباسی

 • نام و نام خانوادگی : کشمند عباسی
 • نام مستعار:پیوند
 • محل تولد :قەڵاخانی چەك (سرپل ذهاب)
 • تاریخ تولد : 1352
 • تاریخ جانباختن :1373.05.17
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :

احمد ملاویسی

 • نام و نام خانوادگی : احمد ملاویسی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1374
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

ایرج کاکه زاده

 • نام و نام خانوادگی : ایرج کاکه زاده
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :زەردوویی (پاوه)
 • تاریخ تولد : 1356
 • تاریخ جانباختن :1374
 • محل و نحوه جانباختن: بیمارستان (بغداد) . بر اثر بیماری

زندگی نامه :