طاهر محمودی

 • نام و نام خانوادگی : طاهر محمودی
 • نام مستعار:شورش
 • محل تولد :سپی کمر (بانه)
 • تاریخ تولد : 1365
 • تاریخ جانباختن :1388.05.22
 • محل و نحوه جانباختن: زرگویز (سلیمانیه) . در اثر حادثه ناگوار

زندگی نامه :

فرامرز دیلمی

 • نام و نام خانوادگی : فرامرز دیلمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : 1333
 • تاریخ جانباختن :1388.05.22
 • محل و نحوه جانباختن: بر اثر بیماری در بیمارستانی سرطان.

زندگی نامه :

فاروق بلوری

 • نام و نام خانوادگی : فاروق بلوری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1388.11.13
 • محل و نحوه جانباختن: بعد از چهل روز دست و پنجه نرم کردن با بیماری.

زندگی نامه :

خالد بلوری

 • نام و نام خانوادگی : خالد بلوری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1388
 • محل و نحوه جانباختن: هولیر (عراق) . در جریان حادثه محل کار

زندگی نامه :