طاهر محمودی

  • نام و نام خانوادگی : طاهر محمودی
  • نام مستعار:شورش
  • محل تولد :سپی کمر (بانه)
  • تاریخ تولد : 1365
  • تاریخ جانباختن :1388.05.22
  • محل و نحوه جانباختن: زرگویز (سلیمانیه) . در اثر حادثه ناگوار

زندگی نامه :

فرامرز دیلمی

  • نام و نام خانوادگی : فرامرز دیلمی
  • نام مستعار:ندارد
  • محل تولد :؟
  • تاریخ تولد : 1333
  • تاریخ جانباختن :1388.05.22
  • محل و نحوه جانباختن: بر اثر بیماری در بیمارستانی سرطان.

زندگی نامه :

فاروق بلوری

  • نام و نام خانوادگی : فاروق بلوری
  • نام مستعار:ندارد
  • محل تولد :مهاباد
  • تاریخ تولد : 1340
  • تاریخ جانباختن :1388.11.13
  • محل و نحوه جانباختن: بعد از چهل روز دست و پنجه نرم کردن با بیماری.

زندگی نامه :

خالد بلوری

  • نام و نام خانوادگی : خالد بلوری
  • نام مستعار:ندارد
  • محل تولد :مهاباد
  • تاریخ تولد : ؟
  • تاریخ جانباختن :1388
  • محل و نحوه جانباختن: هولیر (عراق) . در جریان حادثه محل کار

زندگی نامه :