محمد ملاویسی

 • نام و نام خانوادگی : محمد ملاویسی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :منطقه سقز
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ جانباختن :1387
 • محل و نحوه جانباختن: کشور سوئد.

زندگی نامه :

کیوان صبحانی

 • نام و نام خانوادگی : کیوان صبحانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1387
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

صالح تنومند

 • نام و نام خانوادگی : صالح تنومند
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بوکان
 • تاریخ تولد : 1314
 • تاریخ جانباختن :1387.11.15
 • محل و نحوه جانباختن: در سن 73 سالگی بر اثر مرگ طبیعی.

زندگی نامه :

امین گرگین

 • نام و نام خانوادگی : امین گرگین
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1387
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

فاروق نوری

 • نام و نام خانوادگی : فاروق نوری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :خواشت
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1387
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :