فرزاد میلادپور

  • نام و نام خانوادگی : فرزاد میلادپور
  • نام مستعار:ندارد
  • محل تولد :توریور (سنندج)
  • تاریخ تولد : 1357
  • تاریخ جانباختن :2007.09.04
  • محل و نحوه جانباختن: شهر سلیمانیه (عراق) . بر اثر برق گرفتگی

زندگی نامه :