بهمن جوانمیری

 • نام و نام خانوادگی : بهمن جوانمیری
 • نام مستعار:بهمن کاکه عزیز
 • محل تولد :پشتنگ زهاب کرمانشاه
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :2007.01.19
 • محل و نحوه جانباختن: در بیمارستانی در شهر سلیمانیه . بر اثر بیماری

زندگی نامه :

شهاب خلیلی

 • نام و نام خانوادگی : شهاب خلیلی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :2006.07.08
 • محل و نحوه جانباختن: ترکیه . سکته قلبی

زندگی نامه :

شهاب میرنژادی

 • نام و نام خانوادگی : شهاب میرنژادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1385
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :