کریم نظری

 • نام و نام خانوادگی : کریم نظری
 • نام مستعار:عباس
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1383
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

عزیزه نودینیان

 • نام و نام خانوادگی : عزیزه نودینیان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1383
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

محمد غریب حسینی

 • نام و نام خانوادگی : محمد غریب حسینی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :کامیاران
 • تاریخ تولد : 1313
 • تاریخ جانباختن :1383.02.10
 • محل و نحوه جانباختن: بوکان . بر اثر بیماری ریه

زندگی نامه :

محمد فیضی

 • نام و نام خانوادگی : محمد فیضی
 • نام مستعار:مامه حمه
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1319
 • تاریخ جانباختن :1383.10.09
 • محل و نحوه جانباختن: ؟ . بر اثر بیماری

زندگی نامه :

مهرداد فخرالعلمایی

 • نام و نام خانوادگی : مهرداد فخرالعلمایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1383
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :