یحیی پایبندی

 • نام و نام خانوادگی : یحیی پایبندی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1329.04.05
 • تاریخ جانباختن :1382 (2003.06.28)
 • محل و نحوه جانباختن: ؟ . بر اثر بیماری

زندگی نامه :

فایق سقزی

 • نام و نام خانوادگی : فایق سقزی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :گزان (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1382.07.27
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (سنندج . مریوان)

زندگی نامه :

گلاویژ منصوری

 • نام و نام خانوادگی : گلاویژ منصوری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :گزان (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1382.07.27
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (سنندج . مریوان)

زندگی نامه :

فرهمند صادق وزیری

 • نام و نام خانوادگی : فرهمند صادق وزیری
 • نام مستعار:سعید
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1382.04.17
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سلماس . به قتل رسید

زندگی نامه :