احمد خداجو

 • نام و نام خانوادگی : احمد خداجو
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سرشیو
 • تاریخ تولد : 1310
 • تاریخ جانباختن :1380
 • محل و نحوه جانباختن: مرگ طبیعی.

زندگی نامه :

پویا معماری

 • نام و نام خانوادگی : پویا معماری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1380
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانیه . حادثه ناگوار

زندگی نامه :