عبدالله مشیر پناهی

 • نام و نام خانوادگی : عبدالله مشیر پناهی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1378.01.15
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

محمد علی مرادی

 • نام و نام خانوادگی : محمد علی مرادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :روانسر
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1378.01.15
 • محل و نحوه جانباختن: روانسر . عفونت ریه که در زندان بدان دچار شده بود

زندگی نامه :

کیوان کیانی

 • نام و نام خانوادگی : کیوان کیانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سرهویه
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1378.01.15
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :