علی ابراهیمی

 • نام و نام خانوادگی : علی ابراهیمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1375
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

جسیم ولیانی

 • نام و نام خانوادگی : جسیم ولیانی
 • نام مستعار:جوشکار
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1375
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

فرهاد کبدی

 • نام و نام خانوادگی : فرهاد کبدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1375
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

سلیم صابرنیا

 • نام و نام خانوادگی : سلیم صابرنیا
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :کایر (ارومیه)
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1375
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

مختار مرادی

 • نام و نام خانوادگی : مختار مرادی
 • نام مستعار:کوماس
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1375
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانیه (عراق) . ترور توسط عوامل جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

مصطفی قادری

 • نام و نام خانوادگی : مصطفی قادری
 • نام مستعار:سید مصطفی
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1375
 • محل و نحوه جانباختن: زندان (ارومیه) . اعدام

زندگی نامه :