احمد ملاویسی

 • نام و نام خانوادگی : احمد ملاویسی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1374
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

ایرج کاکه زاده

 • نام و نام خانوادگی : ایرج کاکه زاده
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :زەردوویی (پاوه)
 • تاریخ تولد : 1356
 • تاریخ جانباختن :1374
 • محل و نحوه جانباختن: بیمارستان (بغداد) . بر اثر بیماری

زندگی نامه :

طاهر روحانی

 • نام و نام خانوادگی : طاهر روحانی
 • نام مستعار:شاهو
 • محل تولد :کامیاران
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1374.11.28
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :

عثمان فرمان

 • نام و نام خانوادگی : عثمان فرمان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :وله‌ژیر (مریوان)
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ جانباختن :1374.03.12
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :

عثمان کیانی

 • نام و نام خانوادگی : عثمان کیانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :ده‌رزیان (مریوان)
 • تاریخ تولد : 1348
 • تاریخ جانباختن :1374.03.12
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :