کشمند عباسی

 • نام و نام خانوادگی : کشمند عباسی
 • نام مستعار:پیوند
 • محل تولد :قەڵاخانی چەك (سرپل ذهاب)
 • تاریخ تولد : 1352
 • تاریخ جانباختن :1373.05.17
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :

عثمان عثمانی

 • نام و نام خانوادگی : عثمان عثمانی
 • نام مستعار:عثمان درمانانوی
 • محل تولد :درمانانوی (سردشت)
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1373.06.19
 • محل و نحوه جانباختن: رانیه (کردستان عراق) . ترور توسط جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

محمود لاویسانی

 • نام و نام خانوادگی : محمود لاویسانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مریوان
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1373.10.07
 • محل و نحوه جانباختن: پینجوین (کوردستان عراق) . تروز توسط جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

کامبیز تیموری

 • نام و نام خانوادگی : کامبیز تیموری
 • نام مستعار:اکبر
 • محل تولد :كوردەوەند (کرمانشاه)
 • تاریخ تولد : 1350
 • تاریخ جانباختن :1373.05.17
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :

رشاد کریمی

 • نام و نام خانوادگی : رشاد کریمی
 • نام مستعار:آزاد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1348
 • تاریخ جانباختن :1373.01.09
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :

فیزالله محمدی

 • نام و نام خانوادگی : فیزالله محمدی
 • نام مستعار:سیروان
 • محل تولد :سمان (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1373.04.21
 • محل و نحوه جانباختن: ؟ . سکته مغزی

زندگی نامه :