محمود مامل

 • نام و نام خانوادگی : محمود مامل
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :باڵاگێر (نقده)
 • تاریخ تولد : 1320
 • تاریخ جانباختن :1372.09.11
 • محل و نحوه جانباختن: کوهستانهای منطقه اشنویه . مواجه شدن با بوران و کولاک

زندگی نامه :

سليمان معروف زاده

 • نام و نام خانوادگی : سليمان معروف زاده
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1372.09.11
 • محل و نحوه جانباختن: منطقه اشنویه . بر اثر سرما

زندگی نامه :

بهرام محمدی

 • نام و نام خانوادگی : بهرام محمدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1372.07
 • محل و نحوه جانباختن: زرگویز . ترور توسط عوامل جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

موسی ملکی

 • نام و نام خانوادگی : موسی ملکی
 • نام مستعار:هیوا
 • محل تولد :کورکوره (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1351
 • تاریخ جانباختن :1372
 • محل و نحوه جانباختن: سنندج. درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

قباد ویسی

 • نام و نام خانوادگی : قباد ویسی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1372
 • محل و نحوه جانباختن: سنندج. درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :