امیر بایاب

 • نام و نام خانوادگی : امیر بایاب
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1371.11.12
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

رحمان الیاسی

 • نام و نام خانوادگی : رحمان الیاسی
 • نام مستعار:رحمان حمه‌لاو
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1371
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

صدیق باسامی

 • نام و نام خانوادگی : صدیق باسامی
 • نام مستعار:صدیق هرسین
 • محل تولد :هرسین (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1371.07.20
 • محل و نحوه جانباختن: سوئد . بر اثر بیماری سرطان

زندگی نامه :

توفیق الیاسی

 • نام و نام خانوادگی : توفیق الیاسی
 • نام مستعار:توفیق حمه لاو
 • محل تولد : بیساران (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1371.06.19
 • محل و نحوه جانباختن: ایران . اعدام

زندگی نامه :