محمود خضری

 • نام و نام خانوادگی : محمود خضری
 • نام مستعار:سید محمود
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1370.10.22
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

محمود پریزادی

 • نام و نام خانوادگی : محمود پریزادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :افراسیاب
 • تاریخ تولد : 1316
 • تاریخ جانباختن :1370
 • محل و نحوه جانباختن: سندج . مسموم توسط عوامل جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

گلاویژ پیشیاری

 • نام و نام خانوادگی : گلاویژ پیشیاری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1370.04.28
 • محل و نحوه جانباختن: آلمان . بر اثر سقوط از پنجره

زندگی نامه :

توفیق کاوه

 • نام و نام خانوادگی : توفیق کاوه
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1370
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

حبیب فیض اللهی

 • نام و نام خانوادگی : حبیب فیض اللهی
 • نام مستعار:مام حبیب عه‌وده‌
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1370.03.15
 • محل و نحوه جانباختن: رانیه . ترور توسط عوامل جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

صابر فرهادی

 • نام و نام خانوادگی : صابر فرهادی
 • نام مستعار:سارم
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1370.06.10
 • محل و نحوه جانباختن: باوزه‌ قلایزی . ترور توسط عوامل جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

عباس

 • نام و نام خانوادگی : عباس
 • نام مستعار:لاله عباس
 • محل تولد :هنگه ژاله
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1370
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

فتح الله مصطفایی

 • نام و نام خانوادگی : فتح الله مصطفایی
 • نام مستعار:فه‌تی اویهنگ
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ جانباختن :1370.04.24
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانیه . بر اثر ترکش توپخانه ای رژیم جنایتکار بعث

زندگی نامه :

محمود اژغ

 • نام و نام خانوادگی : محمود اژغ
 • نام مستعار:محمود هورامی
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1370
 • محل و نحوه جانباختن: کانی دینار (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

محمد فتحی

 • نام و نام خانوادگی : محمد فتحی
 • نام مستعار:آرام کرماشان
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1370.06.05
 • محل و نحوه جانباختن: زرگویز . ترور با انفجار مین توسط عوامل جمهوری اسلامی

زندگی نامه :