احمد امیری

 • نام و نام خانوادگی : احمد امیری
 • نام مستعار:صادق چاوکال
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1369.09.12
 • محل و نحوه جانباختن: یکی از زندانهای رژیم . اعدام

زندگی نامه :

جعفر عظیمی

 • نام و نام خانوادگی : جعفر عظیمی
 • نام مستعار:مام جعفر
 • محل تولد :مێرگە سار (کامیاران)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1369.03.18
 • محل و نحوه جانباختن: ؟ . سکته مغزی

زندگی نامه :

جمال چراغ ويسي

 • نام و نام خانوادگی : جمال چراغ ويسي
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :كەرەسی (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1369.02.11
 • محل و نحوه جانباختن: سنندج . اعدام

زندگی نامه :

عمر محمد رشید

 • نام و نام خانوادگی : عمر محمد رشید
 • نام مستعار:عمر قاچه
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1369
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

محمد شیخی

 • نام و نام خانوادگی : محمد شیخی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1369.09.25
 • محل و نحوه جانباختن: زندان مرکزی سقز . تیرباران

زندگی نامه :

معتصم فاروقی

 • نام و نام خانوادگی : معتصم فاروقی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1369.03.10
 • محل و نحوه جانباختن: منطقه بانه . انفجار مین

زندگی نامه :

کامیل عدنانی

 • نام و نام خانوادگی : کامیل عدنانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1369.09.28
 • محل و نحوه جانباختن: در یکی از اردوگاههای کومله .

زندگی نامه :