نوذر ملک پور

 • نام و نام خانوادگی : نوذر ملک پور
 • نام مستعار:صادق فارس
 • محل تولد :اهواز
 • تاریخ تولد : 1346
 • تاریخ جانباختن :1368.06.29
 • محل و نحوه جانباختن: منطقه مریوان . توسط حزب دمکرات

زندگی نامه :

کمال قطبی

 • نام و نام خانوادگی : کمال قطبی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد : سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1368.08.14
 • محل و نحوه جانباختن: آلمان . بر اثر بیماری

زندگی نامه :

محمد نرگسی

 • نام و نام خانوادگی : محمد نرگسی
 • نام مستعار:کاوه چالی سور
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1368
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

حسن کمانگر

 • نام و نام خانوادگی : حسن کمانگر
 • نام مستعار:؟
 • محل تولد :کوانه (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1368.06
 • محل و نحوه جانباختن: سرشیو (سقز) . در يك رویداد تصادفی

زندگی نامه :

خالد تازه کوچکی

 • نام و نام خانوادگی : خالد تازه کوچکی
 • نام مستعار:خالد سلیمان کندی
 • محل تولد :سلیمانکند (سقز)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :بهار 1368
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سقز . تیرباران

زندگی نامه :

رحمان رمضانی

 • نام و نام خانوادگی : رحمان رمضانی
 • نام مستعار:رحمان سدباری
 • محل تولد :سدبار (بانه)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1368.07.01
 • محل و نحوه جانباختن: منطقه بانه . اعدام توسط حزب دمکرات

زندگی نامه :

زاهد گاوآهنی

 • نام و نام خانوادگی : زاهد گاوآهنی
 • نام مستعار:زاهد کمیزی
 • محل تولد :کمیز (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :تابستان 1368
 • محل و نحوه جانباختن: زلکه . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

رسول حامدی

 • نام و نام خانوادگی : رسول حامدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1368
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

حبیب الله بهاری زر

 • نام و نام خانوادگی : حبیب الله بهاری زر
 • نام مستعار:؟
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1368
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (همدان . سنندج)

زندگی نامه :

زاهد برازنده

 • نام و نام خانوادگی : زاهد برازنده
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1368
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :