واحد محمدی

 • نام و نام خانوادگی : واحد محمدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1346
 • تاریخ جانباختن :1367.04.09
 • محل و نحوه جانباختن: نجنی و صدبار (بانه) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

وفا توتونچی

 • نام و نام خانوادگی : وفا توتونچی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1348
 • تاریخ جانباختن :1367.02.25
 • محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی

زندگی نامه :

کمال عباسی

 • نام و نام خانوادگی : کمال عباسی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :باسكی كۆلەسە (سردشت)
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :زمستان 1367
 • محل و نحوه جانباختن: کوههای قندیل . گرفتار شدن در برف و سرما

زندگی نامه :

پرویز تاجوانچی

 • نام و نام خانوادگی : پرویز تاجوانچی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1367.02.25
 • محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی

زندگی نامه :

ناصر هادی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر هادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مریوان
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :

کریم جنت یاری

 • نام و نام خانوادگی : کریم جنت یاری
 • نام مستعار:کریم همران
 • محل تولد :همران (سردشت)
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1367.02.25
 • محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی

زندگی نامه :

هوشنگ زندی

 • نام و نام خانوادگی : هوشنگ زندی
 • نام مستعار:قادر
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان (سنندج) . تیرباران

زندگی نامه :

کریم عبدالله پور

 • نام و نام خانوادگی : کریم عبدالله پور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :دلک داش (میاندوآب)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1367.02.25
 • محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی

زندگی نامه :

کریم محمدنیا

 • نام و نام خانوادگی : کریم محمدنیا
 • نام مستعار:کریم خوش قشلاق
 • محل تولد :خوش قشلاق (سقز)
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سقز . تیرباران

زندگی نامه :

کمال رضا نژاد

 • نام و نام خانوادگی : کمال رضا نژاد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ جانباختن :1367.02.25
 • محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی

زندگی نامه :