پرویز اویهنگی

 • نام و نام خانوادگی : پرویز اویهنگی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1363.01.17
 • محل و نحوه جانباختن: بەردەسپی (سنندج) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم

زندگی نامه :

پرویز گل افشان

 • نام و نام خانوادگی : پرویز گل افشان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.11.06
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

کریم حاجی میرزایی

 • نام و نام خانوادگی : کریم حاجی میرزایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :باوریز (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1326
 • تاریخ جانباختن :مهرماه 1363
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . اعدام

زندگی نامه :

ژیلا عندلیبی

 • نام و نام خانوادگی : ژیلا عندلیبی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1363.11.06
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

کامران ابراهیم نژاد

 • نام و نام خانوادگی : کامران ابراهیم نژاد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.01.18
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (مهاباد . پسوه)

زندگی نامه :

کریم عبداللهی

 • نام و نام خانوادگی : کریم عبداللهی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.09.26
 • محل و نحوه جانباختن: کهریزه (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

کمال رحمانپور

 • نام و نام خانوادگی : کمال رحمانپور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.09.06
 • محل و نحوه جانباختن: خره جو (مهاباد) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم

زندگی نامه :

کمال علیار

 • نام و نام خانوادگی : کمال علیار
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :وشتپه (بوکان)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1363.03.07
 • محل و نحوه جانباختن: گاوشله (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

کوروش شاهویی مقدم

 • نام و نام خانوادگی : کوروش شاهویی مقدم
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1363.06.02
 • محل و نحوه جانباختن: ثلاث وباوجانی (کرمانشاه) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یاسین ایراندوست

 • نام و نام خانوادگی : یاسین ایراندوست
 • نام مستعار:آرام
 • محل تولد :منطقه ایناخی (عراق)
 • تاریخ تولد : 1334
 • تاریخ جانباختن :1363.06.02
 • محل و نحوه جانباختن: ثلاث و باوجانی (کرمانشاه) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :