کمال عباسی

  • نام و نام خانوادگی : کمال عباسی
  • نام مستعار:ندارد
  • محل تولد :باسكی كۆلەسە (سردشت)
  • تاریخ تولد : 1345
  • تاریخ جانباختن :زمستان 1367
  • محل و نحوه جانباختن: کوههای قندیل . گرفتار شدن در برف و سرما

زندگی نامه :