عزت ساعدی

 • نام و نام خانوادگی : عزت ساعدی
 • نام مستعار:عزت موچشی
 • محل تولد :كێڕیان (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1365.05.14
 • محل و نحوه جانباختن: برده رشه (مریوان) . ترور توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :

علی رشیدپور

 • نام و نام خانوادگی : علی رشیدپور
 • نام مستعار:علی چاوشین
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1365.05.11
 • محل و نحوه جانباختن: ماسیدر شیخ (مریوان) . در جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

عمر قربانی

 • نام و نام خانوادگی : عمر قربانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :گامیش گول (بوکان)
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1365.07.20
 • محل و نحوه جانباختن: مندیل بسر (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

رحیم شیخ پور

 • نام و نام خانوادگی : رحیم شیخ پور
 • نام مستعار:رحیم زیوه
 • محل تولد :زیوه (سردشت)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1365.05.09
 • محل و نحوه جانباختن: هنداوی (سردشت) .  تیرباران

زندگی نامه :

رضا ابراهیمی

 • نام و نام خانوادگی : رضا ابراهیمی
 • نام مستعار:رضا کرماشان
 • محل تولد :منطقه کامیاران
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1365.03.27
 • محل و نحوه جانباختن: کانی جیژن (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم

زندگی نامه :

روشنک زنگی

 • نام و نام خانوادگی : روشنک زنگی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ جانباختن :1365.06.09
 • محل و نحوه جانباختن: سێفی خواروو (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

سلیمان شکری

 • نام و نام خانوادگی : سلیمان شکری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :دوك چی (بوکان)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1365.05.04
 • محل و نحوه جانباختن: کمرسیاو (سقز) . تیرباران توسط حزب دمکرات

زندگی نامه :

عزیز الیاسی

 • نام و نام خانوادگی : عزیز الیاسی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1328
 • تاریخ جانباختن :پاییز 1365
 • محل و نحوه جانباختن: مهاباد . بر اثر بیماری ناشی از شکنجه در زندان

زندگی نامه :

سلیمان محمدی

 • نام و نام خانوادگی : سلیمان محمدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بوکان
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1365.06.02
 • محل و نحوه جانباختن: کوره پزخانه های بوکان . تیرباران توسط حزب دمکرات

زندگی نامه :

شاهدوخت هوشیاریان

 • نام و نام خانوادگی : شاهدوخت هوشیاریان
 • نام مستعار:آذر
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1365.02.11
 • محل و نحوه جانباختن: حسن آوله (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :